Website Banner
 
 
             
             
             
     
ปรัชญาในการทำงาน
 
     
             
     

   1. มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน

  2. จริงใจ ซื่อตรง

  3. ค้นหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงภายในองค์กร

  4. รับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อนำมาพัฒนาบริษัทฯ

  5. มุ่งแสวงหาผลแห่งความสุขในการทำงานมากกว่าผลกำไร 


 
   
       


     

Current Pageid = 5